Wolfgang Welsch (ΒόλφγκανγκΒελς)
«Ημουν ο Νο. 1 εχθρός του Κράτους και καταχωρήθηκα στη λίστα
μελλοθανάτων της ΣΤΑΖΙ για υποβοήθηση αποδράσεων»
Εκδόσεις Piper / Μόναχο, 10η έκδοση, 2009
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ:
 
Οσυγγραφέας
 
ΟWolfgang Welsch (ΒόλφγκανγκΒελς) γεννήθηκετο1944 καιμετάτηναποφοίτησήτου από το υμνάσιοσπούδασεσεμιαΣχολήΘεάτρουτουΑνατολικούΒερολίνου. Δούλεψεμε τονWolf Biermannστο«ΒερολινέζικοΘέατροΕργατώνκαιΦοιτητών / ΒΑΤ». Οιεπαφές τουμετην ποιήτριαSarah Kirschτονώθησανναγράψεικαιπαρουσιάσειστοκοινό δικήτου ποίηση, πουκατάτο πλείστονασκούσεκριτικήστοΣύστημα. Ετσι,έρχεταισεσύγκρουση μετηνγραφειοκρατία πολιτισμού τηςΑνατολικής ερμανίας / DDR. Κάνειαντίστασηκατά τηςκονφορμιστικήςυποταγήςστοΣύστημα, στηλιτεύονταςτις πρακτικέςτουκαθεστώτος κατάτωναντιφρονούντωνκαιμοιράζοντας προκηρύξεις. Μετάτιςεξετάσεις στηνΚρατικήΣχολήΘεάτρουπραγματοποιείδιάφορεςκαλλιτεχνικέςεμφανίσειςστην ΤηλεόρασητηςΑνατολικής ερμανίας/ DFF, σεθέατρα καιστο ερμανικόΠρακτορείο Κινηματογράφου/ DEFA.
Κατάτην προσπάθειάτουνααποδράσειστηΔύσησυλλαμβάνεταιμέσαστο ίδιοέτος. Στα κρατητήριατηςΣΤΑΖΙ κακοποιείται,βασανίζεταικαιυφίσταταιεικονικήεκτέλεση, ηοποία τουαφήνειμόνιματραύματα. Μετάτηνκαταδίκητουκρατείταιφυλακισμένος γιασχεδόνεπτάχρόνια στιςτρομακτικέςφυλακέςBautzen καιBrandenburg.
Μετάαπό μεσολάβησητου πρώηνΚαγκελάριουΔυτικής ερμανίαςWilly Brandt και ενέργειεςτηςΔιεθνούςΑμνηστίας, ηΚυβέρνησητηςΔυτικής ερμανίαςεξαγοράζειτο1971 τηνελευθερίατουW.Welsch, οοποίος,μετάαπόσύντομηπερίοδοανάρρωσης, εμφανίζεται σανηθοποιός σεδιάφοραγερμανικάθέατρα, αλλά λόγωτωνβαρειώντραυμάτωντου αδυνατείνασυνεχίσειναεργάζεταισαν ηθοποιός. Το1972ο W.Welsch αρχίζεισπουδές Κοινωνιολογίας, ΦιλοσοφίαςκαιΠολιτικώνΕπιστημώνσανΥποψήφιοςΔιδακτορίαςστην έδραProf. Dr. Helge Prossκαιτο1977γίνεταιΔιδάκτορας(Ph.D.) στηνΑγγλία μεθέμα διατριβής τοΥπουργείοΚρατικήςΑσφαλείας(MfS). Οίδιοςδημοσιεύειπολλέςεργασίεςτου για τοσύστημακαταστολήςκαιβασανιστηρίωντουΥπουργείουΚρατικήςΑσφαλείας(MfS) καισυντάσσειμνημόνιοκατάτηςένταξηςτηςΑνατολικής ερμανίας/ DDR σταΗνωμένα Έθνη το 1973, τοοποίομετάαπόπεριπετειώδηδιαδρομήφθάνειτελικάστηνΟλομέλειατου Ο.Η.Ε.ΗσυντονισμένηαυτήαντίδρασητουW.Welsch κατάτου κράτους της ΑνατολικήςΓερμανίας(SED), ήτανμέροςτηςαντιστασιακήςδραστηριότητάςτου. Κατόπιν αυτού,τοΥπουργείοΚρατικήςΑσφαλείας(MfS) εξαπολύειτην«επιχείρησηυψηλής προτεραιότητας(ZOV) ΣΚΟΡΠΙΟΣ». Στιςδεκαετίες1970/1980οW.Welsch είναιένας αθόρυβοςαλλάαποτελεσματικόςαρωγόςαποδράσεων,«άκρωςεπικίνδυνοςγιατην ΔημοκρατίατηςΑνατολικής ερμανίας / DDR» (σύμφωναμετουςφακέλλους της ΣΤΑΖΙ). Πάνω από 20 πράκτορες τον παρακολουθούν. Κατά τα έτη 1979,1980και1981η ΣΤΑΖΙ οργανώνειπολλέςαπόπειρεςδολοφονίαςτουσε ερμανία, ΑγγλίακαιΙσραήλ, κατάτιςοποίες σώζεταιενμέρειβαρειάτραυματισμένος.Μετάτην πτώσητουΤείχουςτουΒερολίνουκαι τηςΔημοκρατίαςτηςΑνατολικής ερμανίας(DDR) αυτόςδέχεταινέεςαπειλέςδολοφονίας, επειδήκατέθεσεσυνολικάτρειςμηνύσειςκατάτωνδολοφόνωντουκαιτωνεντολέωντους. Η Δικαιοσύνηδεντον πιστεύεικαιούτετονσυνδράμει. Στησυνέχειααυτόςαυτοεξορίζεται στηνΚεντρικήΑμερική.Το1994οιδράστεςσυλλαμβάνονταικαικαταδικάζονται. Οκύριος υπεύθυνος, υποστράτηγοςHeinz Fiedler τουΥπουργείουΚρατικήςΑσφαλείας/ MfS αυτοαπαγχονίζεταιστοκελλίτου. ΟW.Welsch επιστρέφειστη ερμανίακαιαρχίζειτην συγγραφήτουβιβλίου«ΗμουνοΝο. 1 εχθρόςτουκράτους», γίνεταιμέλοςτουΣυνδέσμου Προστασίας ερμανώνΣυγγραφέων/ FDA καιτουΔιοικητικούΣυμβουλίουτουΚέντρου ΣπουδώνΠροβλημάτωνΑνατολή– Δύση και σήμεραζεισανσυγγραφέαςκαιδημοσιογράφοςστο Sinsheim / Baden.
 
Τοβιβλίο
 
ΜέροςΙ
 
ΤοβιβλίοείναιτμήματηςανάλυσηςτηςδικτατορίαςτηςΑνατολικής ερμανίας. Εκείο W. WelschπεριγράφειτηνδραματικήαντίστασήτουκατάτουκαθεστώτοςτηςΑνατολικής ερμανίαςστηδιαιρεμένηΓερμανία.Το1961βιώνειτηνανέγερσητου τείχουςστο ΑνατολικόΒερολίνο, πράγμα μεάμεσηεπίδρασηστην προσωπικότητα, πουτοναπώθησεμε τις δόλιαδιαβρωτικέςσυνέπειέςτου, τονδιαμόρφωσε πολιτικάμετηναπανθρωπιάκαιτην προγραμματισμένητελεσιδικίατου,έπαιξεκαθοριστικόρόλοστηζωήτουκαιπροκάλεσε τηναντιστασιακήτουδραστηριότητα. Στηνεαρήτουηλικίαεκφράζειτηναντίστασήτουσε ποιήματα, που παρουσιάζονταιδημόσιακαι προκαλούνσυζητήσεις.Μοιράζει προκηρύξεις στοΠανεπιστήμιοHumboldt τουΑνατολικούΒερολίνου, μετιςοποίεςκαλείσεαντίσταση κατάτουκομμουνιστικούκαθεστώτοςκαισεσυνακόλουθηαποδυνάμωσητηςδικτατορίας. ράφειτοσενάριοενόςντοκυμανταίρ.Στοτέλοςδενθέλει πλέονναζεισεαυτήτηχαμένη χώρα, θέλεινααποδράσει, αλλάηαπόπειρά τουαποτυγχάνειστηδιαχωριστικήμεθόριοκαι οίδιοςσυλλαμβάνεται. ΣτακελλιάτουΥπουργείουΚρατικήςΑσφαλείας/ MfS υφίσταται σωματικάκαιψυχικάβασανιστήρια, που όμωςδενλυγίζουν τηθέληση καιτηναποστροφή καιάρνησήτουπροςτηνιδεολογίατουμαρξισμού - λενινισμού. ΗΔικαιοσύνητης Ανατολικής ερμανίαςτονκαταδικάζειγιαεσχάτηπροδοσίασεφυλάκισησχεδόν 10 ετών. Ηκράτησήτουσαν «πολιτικούκρατούμενου» στιςτρομακτικέςφυλακέςBautzen καιBrandenburg τονφέρνει σταόριααντοχήςτου. Νέαβασανιστήρια, πείνακαιεξοντωτικές συνθήκεςκράτησηςενδυναμώνουντηθέλησήτουγιαενεργόαντίσταση. ΟW.Welschσαμποτάρειυπόεξαιρετικάδύσκολεςσυνθήκεςστα πλαίσιατηςκαταναγκαστικήςεργασίας τουτηνπαραγωγήσημαντικώνστρατιωτικών προϊόντωνεξαγωγής. Τοσαμποτάζτιμωρείται μεθανατική ποινή, αλλάαυτόςέχειτύχη. ΕνώτοΥπουργείοΚρατικήςΑσφαλείας/ MfS προσπαθείμάταιαμεμίαΟμάδα ΕιδικώνΑποστολώνναεντοπίσειτουςδολιοφθορείς,διεξάγονταιδιαπραγματεύσειςγιατηναπελευθέρωσηπολιτικώνκρατουμένωνκαιμετάβασή τουςστηΔυτική ερμανία.ΟW.Welsch είναιέναςαπόαυτούςκαιμεμιαπεριπετειώδη ενέργειαέρχεταιτο1971,μετάαπόδιαπραγματεύσειςτηςΚυβέρνησηςτηςΔυτικής ερμανίαςμετοΥπουργείοΚρατικήςΑσφαλείας, ελεύθεροςπλέονστηΔύση.
 
ΜέροςΙΙ
 
Μετάαπότοδραματικό πέρασματωνσυνόρων σεέναανατολικογερμανικόκυβερνητικό λεωφορείο καιμιασύντομηπερίοδοανάρρωσης, o W.Welsch εγκαθίσταταιαρχικάστο Αννόβερο, όπου πραγματοποιεί πολλέςθεατρικέςεμφανίσεις.Εξαιτίαςτωνψυχικώντου τραυμάτωναπότιςκατασταλτικέςσυνθήκεςτηςφυλάκισήςτουαδυνατείπλέονναεργασθείσανηθοποιός. ΑρχίζεισπουδέςΚοινωνιολογίας, ΦιλοσοφίαςκαιΠολιτικώνΕπιστημώνστοΠανεπιστήμιο Justus Liebig στοGiessen. Ταυτόχρονα προετοιμάζειτη δραστηριότητάτουσαναρωγού αποδράσεων. Μαζίμεέναφίλοαπόταχρόνιατηςφυλακήςβοηθάστηναπόδραση ενός καθηγητήαπότηνΑνατολική ερμανία. ΗεπιχείρησηκαταστρώνεταιστηΔυτική ερμανία καιεκτελείταιαπότηνΑθήνα / Ελλάδα. ΟW.Welsch πηγαίνειαεροπορικάσαν«σύνδεσμος» στηΣόφια, εκεί παραδίδειέναπροκατασκευασμένοδυτικογερμανικόδιαβατήριομε οδηγίες καιεπιστρέφει στηνΑθήναμέσωΒουκουρεστίου. Ηαπόδραση πετυχαίνει. Δαυίδκατά ολιάθ.
Το1973ηΑνατολική ερμανίαθέλεινα προσχωρήσεισταΗνωμέναΈθνηταυτόχροναμε τηνΔυτική ερμανία. ΟW.Welsch συντάσσειένα πύρινομνημόνιοκατάτηςένταξηςτης Ανατολικής ερμανίας σταΗνωμέναΈθνη.ΤοέγγραφοφθάνειστηΝέαΥόρκημέσωενός μέλουςτηςΚοινοβουλευτικήςΑποστολήςτηςΔυτικής ερμανίας,μεταφράζεταιστααγγλικά καικαταλήγειστηνΟλομέλειατουΟ.Η.Ε. καιστον ίδιοτον εκπρόσωποτηςΑνατολικής ερμανίας.ΜεενέργειεςτηςδιοίκησηςτουκαθεστώτοςτηςΑνατολικής ερμανίας, το ΥπουργείοΚρατικήςΑσφαλείας / MfS αναλαμβάνειδράσηεναντίοντου, μεσκοπόνατον εξουθενώσει καιτελικάνατονεξολοθρεύσει.
ΕντωμεταξύοW.Welsch σχεδιάζει, οργανώνεικαιδιευθύνειτιςτολμηρότερεςεπιχειρήσεις αρωγήςαποδράσεωνσεολόκληροτοανατολικόμπλοκ, στιςοποίεςχρησιμοποιούνται διπλωματικάοχήματα,ιδιωτικάαυτοκίνητακαιτροχόσπιτα, όπωςεπίσηςκαικανονικές πτήσεις απότηνΑνατολήστηΔύση, γιαδιαδρομέςαπόΑνατολικόΒερολίνο προςΒιέννηή Φρανκφούρτη / ΜάϊνμέσωΣόφιας, ΒουκουρεστίουκαιΒελιγραδίου.Μέσωιππομεταφορών διοχετεύει πολλούςλαθροφυγάδεςμέσωΒουδαπέστηςκαιNagikanizsa στη ιουγκοσλαβίακαιμετά στηνΑυστρίακαι ερμανία. Οασφαλέστεροςτρόποςαπόδρασης είναιμεδιπλωματικάοχήματααπότοΑνατολικόστοΔυτικόΒερολίνο. ΗαμερικάνικηC.I.A. τουεκφράζειστηνΑθήνατηνεκτίμησήτηςγιατοέργοτου. ΤοMfS ανακάλυψεότιο W.Welsch σχεδιάζειστη ερμανίατιςεπιχειρήσειςτουαρωγήςαποδράσεωνκαιτις οργανώνεικατάτουςκαλοκαιρινούςμήνεςαπότηνΑθήναήτηνΠλατανιά Βόλου / Ελλάδα καιέστειλεεκείτονέμπειροπράκτοράτου«Αλφόνσο» μεειδικήαποστολή.
Απαντώνταςσεένα παθιασμένα αντιδραστικόάρθροτηςανεξάρτητηςανατολικογερμανικής εφημερίδας«ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ» (2/80) για τονίδιομετίτλο«πόλεμοςστουςλαθρέμπορουςπροσώπων», οW.Welsch στέλνειστοMfS ένατέλεξμε περιεχόμενοόχιτις «δυνατότητές» τουαλλάτιςεπιτυχίεςτουκαιτηναιτιολόγησή τους. Οαρμόδιοςυπουργός Erich Mielke βράζειαπόθυμό. Σε μιαεπιχείρησηαρωγήςαπόδρασης συλλαμβάνεταιστηΣόφιαητότεσύζυγόςτου, ηοποία προδίδειτονίδιο,τηδιάρθρωσηκαι σχέδιατηςοργάνωσήςτουκαιόλαόσαονόματατηςήτανγνωστά. ΟW.Welsch αγνοείτην προδοσίατηςσυζύγουτουκαιτηναπελευθερώνειαπόταχέριατηςβουλγάρικηςΜυστικής Υπηρεσίαςμεμιαθεαματικήεπιχείρηση, στηνοποίαείχανανάμιξητόσοηαμερικάνικη πρεσβείαστηΣόφιαόσοκαιο ερμανόςυπουργόςΕξωτερικών.
 
ΜέροςΙΙΙ
 
ΣτοΥπουργείοΚρατικήςΑσφαλείας / MfS τηρείταιαπόχρόνιαένας«φάκελλος»γιατα διάφορα«μέτρακαταπολέμησης» της«εγκληματικήςσυμμορίαςλαθρεμπόρων προσώπων»του W.Welsch. Το 1978 ο υποστράτηγος Heinz Fiedler του MfS, αρχηγός της«επιχείρησης υψηλής προτεραιότητας(ZOV) ΣΚΟΡΠΙΟΣ», διατάζειτηδολοφονίατουαρχηγούτης «εγκληματικήςσυμμορίαςλαθρεμπόρων προσώπων» W.Welsch. ΟυπουργόςErich Mielke τουMfSκαιηΚεντρικήΕπιτροπήτηςανατολικογερμανικήςκυβέρνησης/ SED ενημερώνονταισχετικάκαισυμφωνούνγιατηδολοφονία.ΟφονικόςμηχανισμόςτηςΣΤΑΖΙ τίθεταισεκίνηση καιένας πράκτοραςπλησιάζειτονW.Welsch μεεντολήνατον δολοφονήσει. Οπράκτοραςαυτόςμετοσυνθηματικόόνομα«Αλφόνσος» τοποθετείένα εκρηκτικόμηχανισμότουMfS κάτωαπότο χειριστήριο τουαυτοκινήτουτουW.Welsch. Ο μηχανισμόςεκρήγνυται πάνωστηνΕθνικήΟδό, αλλάοW.Welsch τραυματίζεταιελαφρά μόνο. Έναχρόνοαργότεραο πράκτορας«Αλφόνσος» παρασύρειτονW.Welsch στοΛονδίνο, όπουτονπαραμονεύει ένας ελεύθερος σκοπευτής, ο οποίος όμως αστοχεί για χιλιοστά μόνο. Ο W. Welsch παραμένειανυποψίαστος.Το1981δίνεταιηαποφασιστική μάχη. ΕντωμεταξύοW.Welsch έχεισυνάψειφιλίαμετον πράκτορα, οοποίοςτον παρασύρειστοΙσραήλ, όπουηΣΤΑΖΙ έχειτοποθετήσει γιαενίσχυσημιαεπαγγελματία πράκτορατουΤμήματοςΕξωτερικού / HVA τουMfS. ΕκείοW.Welsch δηλητηριάζεταιμε τοτοξικότατοβαρύμέταλλοThallium, αλλάσώζεται ωςεκθαύματοςτηντελευταίαστιγμή καιρίχνεταιστηναναζήτησητωνδολοφόνωνκαιτωνεντολέωντους, ηοποίατονοδηγεί,χωρίςόμωςαποτέλεσμα, μέχριτηνΑγγλία, ΕλλάδακαιΑργεντινή.
Μετάτην πτώσητουτείχουςτουΒερολίνου, οW.Welsch ερευνάσχολαστικάστην «ΥπηρεσίαGauck» τουςφακέλλουςπουτηρούσεηΣΤΑΖΙ γιααυτόν, ψάχνονταςγια στοιχεία πουθατονοδηγούσανστουςδολοφόνους. Τελικά, ηπεριγραφήτουτρόπου λειτουργίαςτωνανατολικώνΜυστικώνΥπηρεσιώνσεέναβιβλίοτουFriedrich Wilhelm SchlohmannτονοδηγείσταίχνητουMfS. Όμως, παράτιςσχολαστικάσυλλεγμένεςαποδείξεις καιενδείξεις, κανείςδεντον πιστεύει.Τρειςμηνύσεις κατάαγνώστωνγιαφόνοτελματώνουν, ένα περιοδικότουΑμβούργουθεωρείτιςεικασίεςτουακόμακαιαπίθανες, άλλο περιοδικό τουΑμβούργουόμωςγνωρίζειαπότηνεμπειρίατουστην«υπόθεσηBarschel» τασχέδια δολοφονιώντουMfS καιτον πιστεύει. Μετάαπόαρκετόκαιρό προστίθεταιστηνΕρευνητική ΟμάδακαιηΕιδικήΑνακριτικήΟμάδατηςΕισαγγελίαςΒερολίνου(ZERV) καιόλοιαυτοί επιβεβαιώνουντιςυποψίεςτου W.Welsch. Οδολοφόνος καιοιεντολείςτουαπότοMfS εντοπίζονταικαισυλλαμβάνονται. ΟυποστράτηγοςFiedler, αρχηγόςτης«επιχείρησης υψηλής προτεραιότητας(ZOV) ΣΚΟΡΠΙΟΣ», αυτοαπαγχονίζεταιστοκελλίμιαςφυλακής τουΒερολίνου. Στηδίκη, ηοποία προκάλεσεενδιαφέρονδιεθνώς, οδολοφόνοςομολογείτην συνομωσίαδολοφονίαςκαικαταδικάζεταισεμακρόχρονηφυλάκιση.
Το2001οW.Welsch δημοσιεύειτην πολιτικήβιογραφίατουστοβιβλίο «ΗμουνοΝο. 1 εχθρόςτουΚράτουςκαικαταχωρήθηκαστηλίσταμελλοθανάτωντηςΣΤΑΖΙγιαυποβοήθηση αποδράσεων», όπου παρουσιάζειπειστικάδράστεςκαιθύματα, τρομοκρατίακαιαντίστασηστηδικτατορίατουκαθεστώτοςτηςΑνατολικής ερμανίας / SED.

ΟΦραντςΚάφκαείπε κάποτε: «Θα πρέπειναδιαβάζουμεμόνοβιβλία πουδαγκώνουνκαι κεντρίζουν. Εάντοβιβλίοπουδιαβάζουμεδενμαςξυπνάμεέναδυνατόχτύπημαστοκεφάλι, τότεγιατίτοδιαβάζουμε». Ένατέτοιοβιβλίοείναιτο«ΗμουνοΝο.1εχθρόςτου Κράτους».

 

ΤοβιβλίοκυκλοφόρησεμεσκληρόεξώφυλλοστιςΕκδόσειςEichborn τηςΦρανκφούρτης /Μάϊντο2001,σανβιβλίοτσέπηςστιςεκδόσειςPiper / Μόναχο – Ζυρίχη, μετοντίτλο«Το ΚεντρίτουΣκορπιού» σανβιβλίογιατοομώνυμοτηλεοπτικόφιλμ πουμεταδόθηκεγια πρώτηφοράτην 13.04.2005 απότο 1Πρόγραμμα ερμανικήςΤηλεόρασης(ARD). Τοβιβλίοκυκλοφορεί σανβιβλίοτσέπηςσε 10η έκδοση2009στιςεκδόσειςPiper / Μόναχομετον πρωτότυποτίτλο «ΗμουνοΝο1εχθρόςτουΚράτους».

© 2009 by Wolfgang Welsch

Translated by Dr. Niko Chamouzopoulos, Athen/GR